ساخت راکتور شیمیایی "شرکت فناوری پتروشیمی ایران " به صورت سفارشی و اختصاصی

ساخت راکتور شیمیایی "شرکت فناوری پتروشیمی ایران " به صورت سفارشی و اختصاصی

ساخت راکتور شیمیایی "شرکت فناوری پتروشیمی ایران " به صورت سفارشی و اختصاصی

25 مهر 1397

ساخت راکتور سفارشی و تخصصی "شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران" با توان فنی و شیشه گری علمی درساتک.

 راکتور سفارشی و تخصصی "شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران"  با توان فنی و شیشه گری علمی درساتک ساخته و به بهره برداری رسید.
مقاله ها
نظرات