اکسترودر اسفرونایزر درساتک در دانشگاه صنعتی اصفهان

اکسترودر اسفرونایزر درساتک در دانشگاه صنعتی اصفهان

اکسترودر اسفرونایزر درساتک در دانشگاه صنعتی اصفهان

23 مرداد 1397

دستگاه اکسترودر - اسفرونایزر درساتک در دانشگاه صنعتی اصفهان نصب و راه اندازی گردید.

---
اخبار
نظرات